Dissabte 25 d'agost, 21h
Mojca Erdmann, soprano
Gerold Huber, piano
Lieder de Schubert, Mozart, Strauss, Schumann, Reimann, Rihm i Mendelssohn